آخرین وضعیت بیمه تکمیلی فرهنگیان

آخرین وضعیت بیمه تکمیلی فرهنگیان
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش گفت: حق بیمه فرهنگیان در سال ۹۵ به ۱۷هزار تومان افزایش می‌یابد.

آخرین وضعیت بیمه تکمیلی فرهنگیان

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش گفت: حق بیمه فرهنگیان در سال ۹۵ به ۱۷هزار تومان افزایش می‌یابد.
آخرین وضعیت بیمه تکمیلی فرهنگیان