عکس/ بازدید رییس جمهور با خودرو از یک کارخانه‌

عکس/ بازدید رییس جمهور با خودرو از یک کارخانه‌
بازدید رییس جمهور با خودرو از برخی بخشهای کارخانجات مپنا !

عکس/ بازدید رییس جمهور با خودرو از یک کارخانه‌

بازدید رییس جمهور با خودرو از برخی بخشهای کارخانجات مپنا !
عکس/ بازدید رییس جمهور با خودرو از یک کارخانه‌

آپدیت نود 32 جدید امروز

car